Ambassadens afdelinger

1. Kancelleriet

JPEG

Den Politiske Afdeling dækker den lille gruppe diplomater, der er ambassadørens nærmeste medarbejdere.

Opdag kancelliet

Nummer to (Første ambassaderåd)

Han hjælper ambassadøren og påtager sig lejlighedsvis hans rolle med alle dens funktioner. Ambassadørens første prioritet er de udadvendte opgaver (henvendelser, repræsentation, kommunikation), og derfor er det ofte den næstkommanderende, der må „holde hjulene i gang”. Han centraliserer brevudvekslinger og sikrer sig, at der er sammenhæng. Han holder øje med, at de tekniske afdelinger koordineres, og han overvåger den daglige administration. Han er næsten altid sikkerhedsleder, og han er ansvarlig for beskyttelsen af både de ansatte og det skrevne materiale. I tilfælde af ambassadørens fravær, træder han ind som “chargé d’affaires”. På de store ambassader er hans title ministerråd. På ca. 10 af Frankrigs ambassader er han og ambassadøren faktisk de eneste diplomater, der er ingen nummer tre.

Den diplomatiske stab

Den består af et vekslende antal ambassaderåd, sekretærer og attachéer. Der er ca. 15 diplomater på ambassaden i Washington og i delegationerne ved FN og EU, men ellers er der oftest kun en eller to. Hver af dem har sin specifikke portefølje. Når antallet af ansatte er begrænset, beskæftiger den ene sig for eksempel med forholdene i opholdslandet, mens den anden tager sig af forbindelserne til Frankrig. Når staben er stor, forgrener den sig, og diplomaterne specialiserer sig inden for hvert deres emne. Hver især forbereder de ambassadørens arbejde i deres respektive afdelinger, ligesom de udfører egne opgaver under ambassadørens ledelse. I en mangesidet ambassade har hver medarbejde en eller flere specifikke kommissioner. Almindeligvis indkalder ambassadøren dette arbejdshold til et møde hver morgen for at gøre status og for at fordele arbejdsopgaverne. Ciffertjenesten er kancelliets hjerte, eftersom det væsentligste i korrespondancen går via den afdeling. I dag er krypteringen af telegrammer automatisk og overførelsen øjeblikkelig. Det er omdelingen, der tager tid. Derfor er papiret ved at blive fortrængt af skærmen. Centeret for arkivering og dokumentation sender, modtager og fordeler al korrespondance. Post som ikke er ciffreret, hvilket vil sige breve, sendes via diplomatisk kurérpost. Sekretariatet, hvis egentlige opgave i dag er gjort lettere takket være informatikken, har samme rolle som direktionssekretærer generelt, bare på et fremmedsprog.

Kontakt information

Kontakt form
Angiv den pågældende tjeneste.

2. Konsulatet

JPEG

Ved ambassaden er konsulatet ansvarlig for administrative anliggender og forbindelser med franskmændene i Danmark. Det er en privilegeret samtalepartner til størstedelen af ​​de administrative procedurer og til rejsernes rådgivning.

Opdag konsulatet

Se afsnittet om konsulatet

Kontakt information

Kontakt form
Angiv den pågældende tjeneste.

3. Afdelingen for presse og kommunikation

JPEG

Den Franske Ambassades presseafdeling har tre overordnede opgaver :

 • Udarbejdelse af daglige analyser og korte tekster på fransk, der redegør for informationer og debat præsenteret i de danske medier. Derudover udarbejdes der også i afdelingen oversættelse til fransk af vigtige avisartikler og andre politiske nøgletekster.
 • Kommunikation med danske og franske journalister, pleje af et netværk i medieverdenen, modtagelse af franske journalister på besøg i Danmark og udsendelse af pressemeddelelser i forbindelse med officielle franske besøg i Danmark eller arrangementer tilrettelagt af ambassaden. Afdelingen sender med jævne mellemrum tidsskrifter og anden information om franske forhold og fransk politik til vore faste samarbejdspartnere.
 • Samling og ajourføring af dokumentation vedrørende franske og danske aktuelle forhold samt besvarelse, i samarbejde med biblioteket på Institut Français i København, på spørgsmål fra ambassadens ansatte, fra journalister, fra diverse institutioner og fra enkeltpersoner.
Kontakt information

Kontakt form
Angiv den pågældende tjeneste.

4. Erhvervs - og Finanspolitisk Afdeling

JPEG

Efter at det franske eksportråd UBIFRANCE (Handelsafdelingen) helt har overtaget Handelsafdelingens eksportfremmeaktiviteter, løser Ambassadens Erhvervs-og Finanspolitiske Afdeling nu udelukkende opgaver for centraladministrationen i Frankrig. Afdelingen er drevet af Finanspolitikstyrelsen (Direction Générale du Trésor) i Paris, som er placeret under Ministeriet for Økonomi, Industri og Beskæftigelse.

Opdag det Erhvervs - og Finanspolitisk Afdeling

Den Erhvervs-og Finanspolitiske Afdelings opgaver

At bidrage til centraladministrationens arbejde på flere områder, herunder :

 • Analyse og opfølgning af den økonomiske og finansielle situation i Danmark, på både makro-og branchespecifikt plan;
 • Overvågning og analyse af offentlige tiltag på følgende områder: offentlige finanser, statens modernisering, sociale anliggender, beskæftigelse, boligmarked, banksektor, konkurrencerelaterede emner og støtte til den private sektor;
 • Vurdering af økonomiske reformers virkning og analyse af god praksis;
 • Overvågning, på multi-eller bilateralt plan, af internationale økonomiske, finansielle og handelsrelaterede spørgsmål;
 • Forberedelse af besøg af franske ministre, parlamentsmedlemmer og embedsmænd.
 • Støtte til internationale virksomheder, herunder markedsadgang, dialog med lokale myndigheder og støtte til store kontrakter.
 • At yde ekspertbistand til andre myndigheder, der ikke har midler til at opnå ekspertise på internationale markeder: Ministeriet for Miljø, Energi og Bæredygtig Udvikling, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri...

Den Erhvervs-og Finanspolitiske Afdeling i København

For Finanspolitikstyrelsen (Direction Générale du Trésor) har Danmark høj prioritet. Den Erhvervs-og Finanspolitiske Afdeling i København består af et team på 4 medarbejdere som dækker en bred vifte af statsrelaterede emner.

Kontakt information

e-mail : copenhague@dgtresor.gouv.fr

5. Forsvarsafdelingen

JPEG

Forsvarsmission, under kommando af forsvarsattachéen, repræsenterer hærens ministerium i alle dets bestanddele over for de danske myndigheder og er en del af den diplomatiske mission.

Opdag forsvarsafdelingen

Forsvarsattachéen er ansvarlig under ambassadørens myndighed :

 • at give chefen for den diplomatiske mission rollen som rådgiver og ekspert i forsvarsspørgsmål;
 • rådgivning af forsvarets ministerium om forsvarsspørgsmål i forbindelse med dets akkrediteringsområde;
 • at offentliggøre og støtte Frankrigs forsvarspolitik med de danske myndigheder for at fremme og koordinere bilaterale udvekslinger på dette område
 • offentliggøre de franske væbnede styrkers missioner og organisation, fremme og koordinere bilateralt militært samarbejde
 • bidrage til at fremme den franske forsvarsindustri, til udvikling og animation af samarbejde inden for våben;
 • bidrage til mindepolitikken i forbindelse med de relevante tjenester fra ambassaden og direktoratet for hukommelse, arv og arkiver.
Kontakt information

e-mail : mismil@ambafrance-dk.org

6. Afdelingen for sundhed og sociale anliggender

JPEG

Social-og sundhedsafdelingen for nordiske lande (Sverige, Finland, Norge, Danmark) sigter mod:

 • regelmæssigt at analysere og holde de franske myndigheder underrettet om den sundhedsmæssige og sociale udvikling i Norden
 • overvågning af den økonomiske og sociale udvikling inden for beskæftigelse og social beskyttelse og rapporter om innovative politikker og praksis
 • opretholde permanent kontakt med aktører i de relevante offentlige og private organer
 • hjælper med at organisere officielle franske missioner i de nordiske lande inden for disse områder;

Socialrådgiveren har også møder med mange eksperter, parlamentsmedlemmer og arbejdsgivere og arbejdstagerrepræsentanter.

7. Afedlingen for Samarbedjet og Kultural Aktion

JPEG

Frankrigs samarbejde med Danmark på det kulturelle, uddannelsesmæssige, akademiske og videnskabelige område sikres af Afedlingen for Samarbedjet og Kultural Aktion (SCAC). Det styrer definitionen og overvågningen af ​​dette vitale samarbejde, der tilbyder blomstrende kulturelle udvekslinger.

Opdag Afedlingen for Samarbedjet og Kultural Aktion

Dets handling er direkte rettet mod at fremme fransk kultur og uddannelse, samtidig med at den sikrer en konstant udvikling af et netværk af forbindelser og udvekslinger mellem de to lande. Afedlingen for Samarbedjet og Kultural Aktion, tilknyttet ambassaden, er en del af det franske institut, som det arbejder tæt sammen med.

SCAC understøtter:
* kulturelle og kunstneriske handlinger
* til undervisningen i (og på) fransk,
* til universitets-, videnskabelige og forskningssamarbejdsprojekter
* fremme af studier og uddannelse i Frankrig.

Det understøtter også organiseringen af ​​udstillinger og symposier, udsendelse af litteratur og offentliggørelse af værker på fransk.

Institut Francais

Dernière modification : 05/11/2020

til top